Přejít k hlavnímu obsahu

Škola on lineStrava czkontakt: 518 366 529
info@zsdubnany.cz

Školní řád

Školní řád

(výtah školního řádu, úplné znění najdete ZDE)

Provoz a vnitřní režim školy

 1. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických pracovníků, dodržuje školní řád, řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.
 2. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků, do školní družiny a školního klubu je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.
 3. Žák je povinen řídit se pravidly společenského chování a jednání. Nepropaguje žádná hnutí.
 4. Dopolední vyučování začíná v 8.00 hodin. Žáci jsou vpuštěni do budovy 20 minut před začátkem vyučování. Velká přestávka je po 2. vyučovací hodině. Odpolední vyučování začíná ve 14.20 hod. a končí v 15.05 hod., respektive 15,55 hod. V době polední přestávky od 13.30 do 14.20 hod. je žákům vstup do školy zakázán. V tuto dobu je pro ně otevřen školní klub. V průběhu odpoledního vyučování se řídí pokyny vyučujícího, příp. školníka.
 5. Svrchní oděv a obuv odkládají žáci v šatně. Po dobu přítomnosti žáků ve škole musí být skříňky i šatny uzamčeny, v 8.00 hodin uzamkne vchody do šaten školník. V průběhu vyučování mohou žáci do šatny jen v nutném případě se souhlasem učitele. Po ukončení vyučování neponechávají své věci v šatně. Cvičební úbor si žáci nosí domů.
 6. Žáci přicházejí do školy nejpozději pět minut před zahájením výuky, aby se mohli včas připravit na výuku.
 7. Pokud se vyučující nedostaví na hodinu, jde zástupce třídy pět minut po zvonění ohlásit jeho nepřítomnost do ředitelny.
 8. V době vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.
 9. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).
 10. Pokud se žák nemůže zúčastnit výuky, slouží k prvotní omluvě telefonní linka školy 518 364 432 nebo 518 366 529. Po návratu žáka musí být absence omluvena nejpozději do dvou pracovních dnů v omluvném listu. Pozdější dodatečné omluvy jsou v rozporu se zákonem a tudíž nepřípustné. Neomluvené hodiny jsou předmětem postihu podle Pravidel pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí školního řádu.
 11. Informaci o uvolnění z předem známých důvodů podávají rodiče písemně třídnímu učiteli. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje žáka příslušný vyučující, na jeden až tři dny třídní učitel. Na dobu delší než tři dny uvolňuje žáka ředitelka školy na písemnou žádost rodičů a doporučení třídního učitele. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů.
 12. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy ve vztahu k jeho pobytu a činnosti ve škole.
 13. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů má po dobu pobytu ve škole pod osobním dohledem. Z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího odkládají žáci tyto předměty na určené místo, vyučující je po stanovenou dobu přeberou do úschovy.
 14. Mobilní telefon je v době výuky vypnutý a uložený v aktovce. Pokud žák ruší vyučování používáním mobilu, na požádání učitele jej vypne a uloží do aktovky. Nedojde-li k nápravě, bude žák potrestán kázeňským postihem podle závažnosti přestupku. V době přestávek lze telefon používat pouze k hovorům, přijímání a odesílání sms zpráv. Je přísně zakázáno zneužívat funkce mobilního telefonu vůči ostatním osobám ve škole. Pořizování jakýchkoliv záznamů – focení, videosekvence apod. – je nepřípustné.
 15. Jakékoliv veřejné projevy intimity mezi žáky jsou nepřípustné.

Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole

 Chování žáků ve škole a jiných činnostech pořádaných školou

 1. Žákům není dovoleno zdržovat se v době mimo vyučování v prostorách školy bez  dohledu učitele.
 2. Vycházet z budovy školy v době vyučování a o přestávkách je zakázáno. O malých přestávkách je umožněn pohyb dětí v patře, kde mají kmenovou třídu. Před vyučováním a o velké přestávce je umožněn pohyb mezi patry.
 3. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
 4. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování nebo při akcích pořádaných školou, jsou žáci povinni neprodleně hlásit vyučujícímu, dozoru nebo svému třídnímu učiteli. Úraz, nahlášený následující den, nebude považován za školní úraz a nebude proto odškodněn.
 5. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením.
 6. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiné akce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy apod. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
 7. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny.
 8. Je zakázáno nošení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.
 9. Za závažné zaviněné porušení pravidel slušného chování se považuje zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy. Tyto přestupky budou řešeny výchovným opatřením.

 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 1. Každý žák zodpovídá za jemu svěřené učebnice, školní pomůcky a pečuje o školní majetek, se kterým přichází do styku.
 2. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob hradí rodiče žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům péče o dítě.
 3. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání skříněk, šaten, tříd. Ztráty z neuzamčených prostorů pojišťovna nehradí.
 4. Případné ztráty na svém osobním majetku hlásí žák neprodleně třídnímu učiteli.

1. 9. 2020

 

Program Globe Ovoce a zelenina do škol Badatele.cz proskoly.czlogo krtek interreglesveskoledoucovanilogoopjaklogo2