Přejít k hlavnímu obsahu

Škola on lineStrava czkontakt: 518 366 529
info@zsdubnany.cz

Základní škola Dubňany

Hodonínská 925, 696 03 Dubňany

Spolek rodičů při ZŠ Dubňany

Proč máme spolek rodičů?

Spolek rodičů při ZŠ Dubňany je složen ze zástupců rodičů žáků jednotlivých tříd. Za každou třídu si během začátku školního roku zvolí rodiče jednoho až dva zástupce, kteří v průběhu celého roku tvoří komunikační můstek mezi vedením školy a svou třídou a podílejí se na aktivitách spolku. Na zástupce třídy se může kdykoliv obrátit rodič příslušné třídy s případným problémem, nápadem nebo námětem. Spolek se většinou schází jednou za dva měsíce, nebo podle potřeby častěji k řešení aktuálních otázek.

Spolek rodičů při ZŠ se snaží podporovat školu v jejích školních i mimoškolních aktivitách. Finanční zdroje spolku pocházejí z vybraných členských příspěvků, vlastní činností spolku a sponzorskými dary firem a rodičů.

Spolek poskytuje ze svého rozpočtu finanční podporu na akce a projekty, které jsou doporučeny vedením školy a poté využívány žáky školy. Podporujeme projekty, které nám dávají smysl a které jsou spolkem rodičů odsouhlaseny prostřednictvím hlasování. Výplata je vždy doložena dokladem.

Co je hlavním posláním spolku?

Hlavním posláním Spolku je organizační a finanční podpora různorodých aktivit dětí tak, aby se ve škole cítily dobře, navazovaly přátelství a získávaly zážitky a zkušenosti nejenom formou výuky, ale i prostřednictvím dalších činností, na jejichž podporu již nemá škola vyhrazeny finanční kapacity.

Spolek přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zlepšování podmínek pro školní činnost i na zlepšování školního prostředí.

Zaměřujeme se na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

Jaké činnosti spolek podporuje?       

Každoroční podporované aktivity:

 • příspěvek pro školní družinu na akci Hry bez hranic
 • příspěvek a pomoc při organizaci akce Běh pro Krtka
 • spolupráce se školou při sběru papíru
 • odměny pro žáky za účast na školních soutěžích a sportovních aktivitách
 • upomínka pro žáky 9. tříd (mikina jako vzpomínka na školu) – předáváno na plese školy
 • příspěvek na zimní lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd
 • příspěvek žákům 6. tříd na adaptační kurz
 • příspěvek všem ostatním třídám na školní výlet jednotnou částkou

Navíc v roce 2023:

 • nákup upomínkových předmětů školy jako odměny pro žáky školy
 • odměny žákům od třídního učitele na konci školního roku za prospěch nebo jinou činnost ve třídě – 2x poukázka do každé třídy (vstup na koupaliště)
 • ovoce a melouny do každé třídy na konci školního roku
 • knihy do školy


Spolek rodičů při ZŠ Dubňany každoročně organizuje Ples rodičů a přátel školy, který se v posledních letech stal reprezentační událostí školy a v rámci plesu vždy vystupují žáci 9. tříd s předtančením a jsou zde vždy slavnostně pasováni. Díky štědré podpoře firem i všech rodičů v rámci sponzorských darů do tomboly a věnovaným vínům do vinného koštu, ale především účasti Vás rodičů a učitelů školy, se nám podařilo v roce 2023 získat do fondu spolku rodičů krásný příspěvek. Díky tomu můžeme podpořit mimořádnou dotací každou třídu v oblasti mimoškolních aktivit dle výběru třídního učitele, jakou jsou například Anglická divadla, muzea aj.

Tímto zveme všechny rodiče i kolektiv zaměstnanců školy na Ples školy, který se uskuteční 2. března 2024.  Věříme, že se na plese opět všichni pobavíme, skvěle si zatančíme a s Vaší podporou se nám společně podaří pro děti připravit to nejlepší prostředí a podmínky pro jejich rozvoj v naší základní škole.


Jaká je výše příspěvku?

Každoročně vybíráme poplatek 200 Kč za žáka. Pokud mají rodiče na ZŠ dětí víc, platí POUZE za jedno dítě, a to za to nejmladší.

Tyto příspěvky budou použity k nadstandardní podpoře žáků školy a k dalším projektům, které můžou rodiče sami navrhnout. Vždy se vrátí Vašim dětem, ať už v jakékoli formě.

Důvody, proč platit příspěvky

Příspěvek dává svobodu podnikat s dětmi prožitkové činnosti, na které ze základního rozpočtu školy nezbývají prostředky, popř. je škola ze svého účelového rozpočtu nemůže hradit.

Finanční zprávy:


- finanční zpráva za rok 2022 2023 (PDF)

 

Za projevenou důvěru a pomoc Vám děkujeme.

Program Globe Ovoce a zelenina do škol Badatele.cz proskoly.czlogo krtek interreglesveskoledoucovanilogoopjaklogo2