Základní škola Dubňany
_MAIN _SUBMITNEWS _LINKS _DOWNLOADS About Us

Menu


Adresa

Základní škola Dubňany
příspěvková organizace
Hodonínská 925
696 03 Dubňany
IČO: 65268237

tel: 518 366 485
- I. stupeň
tel: 518 366 529
- II. stupeň

fax.: 518 364 432

email:

skoladubnany@seznam.cz


č.ú.: 12337671/0100

úřední hodiny podatelny:
Po-Pá 7.00 - 15.00 hod

ID datové schránky:
8sxmk25

kde nás najdete

Galerie - náhodný obrázek

biolog_olymp_18_009.jpg
biolog_olymp_18 ...


Vstup do fotogalerie


  

Historie školy - pokračování



Školní rok 2015 / 2016

Konečně jsme se dočkali toho, že v době hlavních prázdnin proběhla pouze běžná údržba obou budov školy. Přesto jsme ale vlastními silami vybudovali nové školní dílny. Ještě v průběhu prázdnin 2015 jsme se zapojili do Výzvy č. 57 OPVK. Zvolili jsme dvě šablony klíčových aktivit - Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy. Z dotace jsme obnovili zastaralé vybavení školních dílen – pracovní stoly, skříně i různé nářadí. Učitelé potom společně s dětmi vyráběli různé drobnosti ze dřeva, plastu i kovu. Hmyzí hotel jsme předali dětem do obou mateřských škol, ptačí budky jsme připevnili na stromy, modely krajiny vystavili v modelářské dílně ve škole, přívěšky tepané do měděných plátků použila děvčata na ozdobu. V nově vybavené dílně budou děti trénovat zručnost a rozvíjet praktické dovednosti potřebné pro život. Nadále pokračujeme v celosvětovém projektu GLOBE, jsme členové sdružení M.R.K.E.V. a Tereza, kde naše škola reprezentuje Jihomoravský kraj. Nově jsme se přihlásili do projektu Les ve škole. Jsme zapojeni do celostátního projektu Ekoškola a Badatelé.cz. Žáci školy besedovali se spisovateli Janem Opatřilem a Arnoštem Vašíčkem, s herci Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Rodiče prvňáků měli možnost seznámit se s netradičními postupy při výuce matematiky v tzv. otevřených hodinách. Dostali příležitost vyzkoušet si stejné početní úkoly jako jejich děti přímo ve vyučování. Pro všechny byly připraveny pracovní listy a všichni se také aktivně do počítání zapojili. Děti měly velkou radost, že mohly předvést své vědomosti a dokonce rodičům poradit. Zapojujeme se do mnoha soutěží a olympiád, na Dni přírodních věd v Brně získali deváťáci mezi 80 družstvy ze 37 škol první místo. Odpovídali na otázky ze zoologie, fyziky, chemie a botaniky. Spoustu hodnotných cen a zážitkový program v ZOO v Brně pro celou třídu využili na konci školního rok v rámci svého výletu. Pod školním klubem začal pracovat basketbalový kroužek, který si v průběhu roku získal řadu příznivců z řad dětí i rodičů. Proběhly dva turnaje za vydatné pomoci školy, sponzorů a rodičů. Vyřazení absolventů školy proběhlo tentokrát plně v režii deváťáků, kteří si téměř celý průběh slavnosti včetně občerstvení zajistili sami. Mile to všechny překvapilo, všichni byli spokojeni. Podrobné informace o činnosti školy jsou uvedeny ve výroční zprávě.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2014 / 2015

V průběhu prázdnin 2014 byla v budově I. stupně byla dokončena rekonstrukce pravého křídla v prvním patře, dále školní družiny, tělocvičny, obou hal, sklepů včetně školních dílen a kotelny. Jedná se o největší investici do rekonstrukce budovy – dokončena byla výměna radiátorů topení, osvětlení, rozvody, vše bylo vymalováno. V září 2014 do školy nastoupilo celkem 435 žáků (210 dívek). Na I. stupni to bylo 260 dětí (116 dívek) v jedenácti třídách, na II. stupni 175 žáků (94 dívek) v osmi třídách. Ve škole vyučovalo 27 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny, 2 vychovatelky školního klubu a 4 asistenti pedagoga, provoz zajišťovalo devět zaměstnanců. Ze školy vyšlo 40 žáků (17 chlapců, 23 dívky) z 9. ročníku, dvě dívky z 8. ročníku – celkem tedy 42 dětí. Ke studiu na středních školách (maturitní obory) bylo přijato 70 % všech vycházejících žáků Na osmileté gymnázium bylo letos přijato 5 žáků, 1 dívka pak na konzervatoř. Zápis do prvních tříd se dostavily se 84 děti, ale současně 22 zákonných zástupců požádalo o odklad povinné školní docházky (14 chlapců). Vydali jsme 62 rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Nadále pokračujeme v mezinárodním projektu GLOBE. Děvčata ze 6. tříd se zúčastnila Globe Games v Kunraticích u Prahy, kde prezentovala svou práci „Pranostiky na Jižní Moravě“. Na závěrečném festivalu děvčata představila Dubňany zpěvem a folklórním tancem. V projektu Badatelé.cz patříme mezi expertní badatelské školy v České republice, jsme jednou z ohniskových škol propagujících přírodovědnou výuku prostřednictvím badatelsky orientované výuky. V prostorách školy se uskutečnily semináře a náslechové hodiny pro učitele z jiných škol. V obou 5. třídách byl tříletý projekt „Co umím, co dokážu“ ukončen školním výletem rodičů a dětí do Prahy. Po celou dobu byl projekt zaměřen na úzkou spolupráci s rodiči a na prevenci rizikového chování ve třídě. Díky zapojení školy do dalšího projektu s názvem Cizí jazyky pro život byla výuka německého jazyka obohacena o konverzaci s rodilým mluvčím. Žáci si rozšířili slovní zásobu, většina z nich přišla poprvé do kontaktu s rodilým mluvčím. Poznávacího zájezdu do Velké Británie se zúčastnilo 20 žáků z 2. stupně. Společně se skupinou dětí ze ZŠ Vančurova Hodonín strávily 3 dny v anglických rodinách, komunikovaly pouze v angličtině. Poznaly spoustu krásných míst, dozvěděly se o historii Velké Británie, Během cesty se děti setkaly se spoustou lidí odlišných národností, kultur i vyznání. Do soutěže Vícejazyčnost je bohatství se zapojily žákyně 8. A Karolina Valčíková a Alexandra Maňáková. Se svými výtvarně zpracovanými knihami v cizím jazyce získaly 2. místo z téměř 800 prací z celé republiky. Slavnostního předání cen v Domě národnostních menšin v Praze se děvčata zúčastnila osobně. Všem, kteří školu vzorně reprezentovali, děkujeme a blahopřejeme k úspěchu. První „Školní vánoční jarmark“ se uskutečnil se ve vestibulu budovy I. stupně. Byly připraveny „stánky“ s perníčky, ozdobami, svíčkami – zkrátka se vším, co děti vyrobily, ale také pracoviště tvořivých dílen, kde si mohli návštěvníci vyrobit vánoční drobnost. Nezapomněli jsme ani na občerstvení. Ve školní tělocvičně potom proběhla vystoupení dětí z různých kroužků, družiny a klubu i některých tříd. V oblasti prevence rizikového chování jsme získali dotaci na projekt s názvem „Respektujme se, učme se vzájemné úctě a toleranci“. Spolupracujeme s Agenturou pro občany o. s. Krok v Kyjově, Policií ČR, SPONDEOU Brno, MP Education Praha, se Státním zdravotním ústavem v Brně a nízkoprahovým klubem Pohoda v Hodoníně. Podrobné informace o činnosti školy jsou uvedeny ve výroční zprávě.



---------------------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2013 / 2014


V době prázdnin pokračovala rekonstrukce budovy I. stupně, dokončeno bylo levé křídlo. Kompletně byly rozvedeny veškeré sítě (odpady, voda, elektřina), položeny nové podlahy, vyměněno topení. V září 2013 do školy nastoupili celkem 434 žáci (208 dívek). Na I. stupni to bylo 255 dětí (115 dívek) v deseti třídách, na II. stupni 179 žáků (93 dívek) v osmi třídách. Ve škole vyučovalo 26 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny a 3 asistentky pedagoga, provoz zajišťovalo devět zaměstnanců. Ze školy vyšlo 48 žáků (29 chlapců, 18 dívek) z 9. ročníku, 3 chlapci a jedna dívka z 8. ročníku. Ke studiu v maturitních oborech středních škol bylo přijato 60 % všech vycházejících žáků. Na osmileté gymnázium byla letos přijata 1 žákyně z 5. třídy. K zápisu do prvních tříd, který proběhl ve dnech 4. a 5. února 2014, přišlo 84 děti, ale současně 21 zákonných zástupců požádalo o odklad povinné školní docházky (14 chlapců). Jedna dívenka nebyla šestiletá. Vydáno bylo 62 rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Nadále pokračujeme v celosvětovém projektu GLOBE. Zapojujeme se do mnoha soutěží. Výborně školu reprezentovala Isabela Mrázková a Alina Trefilova v soutěži Vícejazyčnost je bohatství. Úkolem bylo přečíst a výtvarně zpracovat knihu nebo příběh v cizím jazyce. Práce obou děvčat byly vystaveny na vernisáži v sále Domu národnostních menšin v Praze a otištěny v časopise Kamarádi. Isabela Mrázková ze 7. A získala speciální cenu za nejrozsáhlejší dílo a byla i s rodiči pozvána na vernisáž výstavy a předání cen v Praze. Největší úspěch dosáhl Marek Svoboda v celostátní soutěži Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Do soutěže bylo přihlášeno 8000 účastníků z celé republiky. Marek hladce prošel regionálním i krajským kolem. Třetí místo mezi chemiky jižní Moravy mu otevřelo cestu mezi 40 soutěžících do celostátního finále na VŠ chemické v Pardubicích. Tady se Marek umístil na výborném 24. místě. Alině, Isabele i Markovi blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. V letošním roce jsme poprvé ve spolupráci s oběma mateřskými školami připravili pro předškoláky projekt s názvem Prvňák. Důvod byl jednoduchý – stále se stupňují problémy s adaptací dětí na školní prostředí. Děti docházely jednou za dva týdny do školy, byla pro ně připravena třída, ve které s nimi paní učitelka krátkou dobu pracovala. „Učení“ spočívalo v tom, aby si zvykaly plnit požadavky, vydržely sedět chvíli na jednom místě, respektovaly ostatní ve třídě. Protože se projekt osvědčil, chceme v něm pokračovat i v dalších letech. Ve školním roce 2013/2014 uběhlo 15 let od spojení škol v Dubňanech a 5 let od otevření nové budovy školy. To byl důvod k uspořádání výstavy, na které jsme chtěli ukázat, kam jsme za tu dobu došli, co se nám podařilo, co jsme vytvořili. Školní družina a klub připravily výstavu s jarní tématikou. Akce nás stála nemálo sil, ale stálo to za to. Velký úspěch u široké veřejnosti, slova chvály a obdivu všechny velmi potěšily. Celý nápad by se neproměnil ve skutečnost bez zapojení pedagogických i provozních zaměstnanců školy a samozřejmě bez pomoci našich dětí. Všem děkujeme. Podrobné informace o činnosti školy jsou uvedeny ve výroční zprávě.


------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2012 / 2013

Do školy nastoupili 3. září celkem 434 žáci (204 dívky). Na I. stupni to bylo 256 dětí (122 dívek) v deseti třídách, na II. stupni 178 žáků (82 dívek) v osmi třídách. Ve škole vyučovalo 26 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny a 3 asistentky pedagoga Provoz zajišťovalo 9 správních zaměstnanců. Ze školy vyšlo 41 žáků (25 chlapců, 16 dívek) z 9. ročníku, 4 chlapci z 8. ročníku – celkem tedy 45 dětí. Ke studiu na středních školách (maturitní obory) bylo přijato 51 % všech vycházejících žáků (23 žáci, z toho 11 chlapců), zbývající žáci byli přijati na střední odborná učiliště. Největší zájem byl o gymnázium (3 žáci), zdravotnický asistent (5), technické lyceum (3), stavebnictví (4). Z učebních oborů pak zedník (6 žáků) a opravář zemědělských strojů (3). Na osmileté gymnázium byli letos přijati 3 žáci z 5. třídy. . Zápis proběhl vzhledem k vysoké nemocnosti dětí ve dvou termínech v únoru a březnu. Náš předpoklad, že budou tři třídy, se nesplnil. Dostavilo se sice 82 dětí, ale odklad dostal nebývale velký počet – 27 dětí (18 chlapců). Vydáno bylo 55 rozhodnutí o přijetí do první třídy (28 chlapců). Pokračujeme v projektech nejen v rámci EVVO. V současné době nejrozsáhlejším projektem jsou Badatelé.cz. Od září 2012 na něm pracují žáci 7. a 8. Tříd, který rozvíjí zájem žáků o přírodovědné obory. V červnu 2013 jsme uzavřeli projekt EU Peníze školám, všechny výdaje byly uznány jako způsobilé. Celková výše dotace činila 2 301 975 korun. Z programu Aktivní škola 2012 a 2013 jsme získali další dvě interaktivní tabule, které byly nainstalovány do učeben na II. stupni. V budově I. stupně proběhla další část rekonstrukce – kompletně je hotovo pravé křídlo budovy nad školní družinou. Podrobné informace o činnosti školy jsou uvedeny ve výroční zprávě.

------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2011 / 2012

Do školy nastoupili celkem 453 žáci (215 dívek). Na I. stupni to bylo 268 dětí (138 dívek) v deseti třídách, na II. stupni 185 žáků (85 dívek) v osmi třídách. Ve škole vyučovalo 26 učitelů, 4 vychovatelky školní družiny a 4 asistenti pedagoga Provoz zajišťovalo 9 správních zaměstnanců. Ke změně došlo ve struktuře vedení školy. Ze školy vyšlo 42 žáků (21 chlapců, 21 dívek) z 9. ročníku, 3 chlapci a 1 dívka z 8. ročníku – celkem tedy 46 dětí. Ke studiu na středních školách (maturitní obory) bylo přijato 61 % všech vycházejících žáků (28 žáků, z toho 12 chlapců), zbývající žáci byli přijati na střední odborná učiliště. Největší zájem byl o gymnázium (3 žáci), elektrotechnika (4 chlapci), 4 žáci na umělecké školy. Z učebních oborů 4 kadeřníci. Na osmileté gymnázium byly letos přijaty dvě žákyně z 5. třídy. K zápisu v únoru 2012 přišlo pouze 54 dětí (33 chlapců), o odklad povinné školní docházky požádalo 11 rodičů (9 chlapců). Bylo vydáno 43 rozhodnutí o přijetí do první třídy. Jsme zapojeni do celostátního projektu Ekoškola, pokračujeme v projektu GLOBE a dalších aktivitách v rámci EVVO. Na podzim 2011 navštívil naši školu pan Josef Zimovčák a nabídl nám partnerství v projektu „Na kole dětem“, který probíhá pod jeho vedením už třetí rok. Jedná se o mezinárodní sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí, jejich léčení a hlavně rekondiční pobyty po odchodu z nemocnice. Proběhla zajímavá beseda s možností projížďky na vysokém kole. Pokračovaly práce na projektu EU Peníze školám. Dále jsme vytvářeli výukové materiály a vybavovali dle možností školu novými pomůckami i technikou. V budově I. stupně proběhla částečná rekonstrukce – byly vyměněny podlahy a rozvody vody a odpadů. Část prací byla hrazena z prostředků, které jsme ušetřili na provozu školy (asi 526 tisíc korun), zbytek cca 300 tisíc, uhradilo město. Tak velká částka se nám podařila uspořit díky zapojení školy do projektu EU Peníze školám. O činnosti školy podrobně informujeme ve výroční zprávě.

------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2010 / 2011

Školní rok byl zahájen 1. září. Do školy nastoupilo celkem 445 žáků (218 dívek). Na I. stupni bylo 254 dětí (134 dívek) v deseti třídách, na II. stupni 191 žáků (84 dívek) v osmi třídách. Ve škole vyučovalo 26 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny a tři asistentky pedagoga.
Provoz zajišťovalo 9 správních zaměstnanců. Ke změně došlo ve struktuře vedení školy. Vzhledem k poklesu počet žáků i tříd a k nutným úsporným opatřením byla zrušena funkce zástupce ředitelky pro I. stupeň a nahrazena funkcí vedoucí učitelky (nemá snížený úvazek, menší náplň práce).
Ze školy vyšlo 42 žáků (20 chlapců, 22 dívek) z 9. ročníku, 5 chlapců a 1 dívka z 8. ročníku. Ke studiu na středních školách (maturitní obory) bylo přijato 56 % všech vycházejících žáků (27 žáků, z toho 10 chlapců), zbývající žáci byli přijati na střední odborná učiliště. Největší zájem byl o gymnázium (4 žáci), grafický design (3 dívky) ekonomické lyceum (4 žáci). Z učebních oborů kuchař, zednické práce. Na osmileté gymnázium se letos přihlásila jedna žákyně z 5. třídy.

Škola se zaměřuje na EVVO – jsme členové sdružení M.R.K.E.V. a Tereza, jsme zapojeni do celostátního projektu Ekoškola. Nově jsme se zúčastnili akce „Ukliďme si svět“ zaměřené na podporu zpětného odběru nepotřebných elektrospotřebičů. Přihlásili jsme se do mezinárodního projektu GLOBE. Žáci s využitím vědeckých postupů a metod měří, pozorují a vyhodnocují různé jevy v přírodě ve svém okolí a v blízkosti školy. Zpracovaná data slouží vědcům v NASA k ověřování různých hypotéz a modelů. V rámci EVVO jsme „vyráběli” městský znak Dubňan z recyklovaných materiálů, koláže - statistický plakát na ekologické téma, výtvarné práce a fotografie jsme poslali do mezinárodních soutěží Mladí tvůrci pro Dunaj a Voda hrou. V rámci projektu Celé Česko čte dětem spolupracovaly ročníky I. a II. stupně školy. K tradičním školním projektům přibyl Den jazyků. Na edmičlenné skupiny čekaly úkoly různého zadáním od křížovek a hádanek, přes využití slovní zásoby až po pozdravy v několika světových jazycích. To vše samozřejmě v angličtině, němčině a ruštině. Projekt Moje volba – moje budoucnost se zaměřil na volbu povolání. Cílem je zvýšení zájmu žáků o studium technických, řemeslných a službových oborů, jejich představení Absolvovali jsme exkurze v SOU Mikulov a ISŠ Hodonín, ve firmě T-Machinery v Ratíškovicích, ale i besedy přímo ve škole. V lednu jsme začali pracovat na projektu EU Peníze školám tzv. „šablonách“. Pedagogický sbor vytváří výukové materiály podle jednotlivých oblastí, které využíváme ve výuce. V rámci projektu byla škola vybavena dalšími interaktivními tabulemi. Nově byl otevřen školní klub. Jeho činnost se teprve rozbíhá a hledáme způsob, jak co nejvíce zaujmout naše žáky. Spolu s Městem Dubňany byl připraven třítýdenní příměstský tábor, kterého se zúčastnilo asi 60 dětí. Podrobnější informace o všech akcích najde zájemce ve zprávě o činnosti školy.

 

------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2009 / 2010

První rok v nové budově proběhl úspěšně, ale někteří žáci si nevážili nového prostředí tak, jak jsme si přestavovali. Proto jsme museli znova nechat vymalovat většinu tříd a chodby školy. Vzhledem k častému poškozování fasády budovy i kol učitelů v „kolárce“ byl na budovu školy instalován kamerový systém. V průběhu roku se velmi osvědčil a pomohl při vyšetřování i policii.

Školní rok byl zahájen 1. září. Do školy nastoupilo celkem 466 žáků (232 dívky). Na I. stupni to bylo 257 dětí (129 dívek) v deseti třídách, na II. stupni 209 žáků (103 dívky) v devíti třídách. Ve škole vyučovalo 28 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny a dvě asistentky pedagoga - se žákem autistou a tělesně postiženým žákem. Provoz zajišťovalo 9 správních zaměstnanců. Ze školy vyšel 61 žák (25 chlapců, 36 dívek) z 9. ročníku, 3 chlapci z 8. ročníku. Ke studiu na středních školách (maturitní obory) bylo přijato 61 % všech vycházejících žáků (39 žáků, z toho 13 chlapců), zbývající žáci byli přijati na střední odborná učiliště. Z 5. tříd bylo přijato na osmileté gymnázium 5 žáků (2 chlapci).

V průběhu školního roku je součástí výuky řada akcí - exkurze, besedy, přednášky, výchovné koncerty, návštěva kina a divadel. Na I. stupni děti besedovaly s požárníky, se zdravotní sestrou a prohlédly si i vůz rychlé záchranné služby. Na II. stupni se uskutečnily tradiční školní projekty. Proběhly Hry bez hranic. Byl připraven projekt RACEK aneb Trénujeme pro život zaměřený na včasné rozpoznání problematických a rizikových situací a posílení schopností úspěšně je řešit. Za zmínku stojí nově navázaná spolupráce s o.s. BEZ MÁMY, které pomáhá sirotkům a sociálně slabým vrstvám v Tanzánii a podporuje projekty v oblasti zdravotní péče.

Výtěžek z Vánočního jarmarku, na kterém jsme prodávali výrobky našich žáků a dětí ze školní družiny (materiál byl zakoupen z prostředků školy), byl věnován na opravy školy ve vesnici Galula v Tanzánii. Celková částka překročila 15 000 korun. Podrobnější informace o všech akcích najde zájemce ve zprávě o činnosti školy. V nové budově máme výborné pracovní podmínky, horší je to v budově pro I. stupeň. Bude třeba provést rekonstrukci rozvodů vody, elektřiny, osvětlení, výměnu podlah. To vše podle finančních možností zřizovatele školy.

------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2008 / 2009

Naše přání o nové budově školy se konečně splnilo a my jsme mohli školní rok 2008/2009 zahájit v přístavbě školy na Hodonínské ulici. Bylo jasné, že není možné zahájit provoz školy už 1. září, proto požádala ředitelka školy ministerstvo školství o změnu v organizaci školního roku 2008/2009.Bylo vyčerpáno veškeré možné volno a školní rok byl tedy zahájen 15. září.

Všichni zaměstnanci ale nastoupili do školy 25. srpna a pomáhali při stěhování pomůcek do jednotlivých kabinetů, probíhaly dokončovací práce na přístavbě, stěhování a vybavování učeben, úklid. Kolaudace proběhla dne 9. září 2008. V pátek 12. 9. 2008 se uskutečnilo slavnostní otevření za účasti široké dubňanské veřejnosti i představitelů Jihomoravského kraje a okresu Hodonín, děti přestřihly pásku, ředitelka převzala od starosty symbolický klíč k nové budově. Potom měli všichni přítomní možnost prohlédnout si areál celé školy. Nikdo nešetřil slovy chvály a nadšení.

Současně byly otevřeny i nové prostory pro školní družinu. Stavební úpravy proběhly o prázdninách, obě oddělení i keramická dílna byly soustředěny v levém křídle v přízemí budovy pro I. stupeň.

Vyučování začalo pro žáky 15. září 2008, do školy nastoupili celkem 492 žáci (248 dívek) ve 20 třídách. Ve škole pracovalo 29 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny. Se žákem autistou pracovala asistentka pedagoga. Provoz zajišťovalo 9 správních zaměstnanců.

Ze školy vyšlo 59 žáků z 9. ročníku a 5 z 8. ročníku. Ke studiu na středních školách bylo přijato 61 % dětí, zbývající žáci byli přijati na střední odborná učiliště. Z 5. tříd byli na osmileté gymnázium přijati 4 žáci.

V průběhu školního roku je součástí výuky řada akcí - exkurze, besedy, přednášky, výchovné koncerty, návštěva kina a divadel. Vybraní žáci 8. a 9. ročníku absolvovali netradiční výuku, když navštívili divadelní představení v divadle Domino Theater v anglickém jazyce. Také žáci 5. tříd shlédli podobné představení, a tak měli všichni možnost procvičit si své znalosti v praxi.

V průběhu roku jsme se sžívali s novým prostředím, využili jsme maximálně Sportcentrum Želva i fotbalové a školní hřiště a hlavně jsme se snažili zvládnout nové učivo.

Přestože jsme začínali o dva týdny později, splnili jsme všechny úkoly a aktivity, které jsme si naplánovali.

------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2007 / 2008


Školní rok 2007/08 byl poslední, kdy sídlil I. a II. stupeň naší školy odděleně ve dvou budovách na opačném konci města. Od května 2007 probíhala výstavba školního pavilonu na Hodonínské ulici. Celý rok probíhal v očekávání, zda se podaří přístavbu dokončit podle plánu do konce června 2008.
Školu navštěvovali 494 žáci (20 tříd, 251 chlapců, 243 dívky). Vyučovalo 30 pedagogů a 2 vychovatelky ŠD, provoz zajišťovalo 10 provozních zaměstnanců. Ze školy vyšlo 53 dětí, ke studiu na středních školách bylo přijato 29 žáků, ostatní na SOU, z 5 tříd byly přijaty 3 děti na osmileté gymnázium. Opakovat ročník po opravných zkouškách budou 4 žáci.
V 1. a 6. ročníku jsme začali učit podle vlastního ŠVP – Vzdělání je dovednost vyznat se v životě, který připravovali všichni učitelé téměř dva roky.
Nadále jsme se zaměřovali na EVVO. Zapojili jsme se do soutěže o titul Ekologická škola. Uskutečnily se všechny dnes už tradiční akce školy. Poprvé jsme uspořádali projektový den Tvořivé vánoční dopoledne. V pěti dílnách si žáci vyzkoušeli výrobu vánočních předmětů, hovořili o vánočních tradicích a zvycích. Velký zájem vyvolalo např. odlévání vosku a věštění budoucnosti z odlitku, výroba adventních věnců, svíček ze včelích pláství atd..
V areálu školy, hřiště a ve sportcentru Želva byla v květnu připravena výstava Člověk a dřevo. Ve školní tělocvičně byla instalována výstava Dřevo kolem nás očima dětí, na které byly oceněny i výrobky našich žáků.
Škola nabízí dětem i mimoškolní zájmové aktivity. Vytvořily se týmy učitelů, kteří už tradičně vedou kroužky, připravují určité akce.
Protože dokončení přístavby bylo v dohledu, nesl se konec školního roku v duchu stěhování. Za nezištné pomoci zaměstnanců firmy Sítotisk Hanák a rodičů paní Kucserové se synem Adamem, pana Nedvědíka, Kramla, Fridricha a Poláka a samozřejmě všech zaměstnanců školy i žáků 8. a 9. roč. se nám podařilo vše zabalit a připravit k převezení do nové budovy. V průběhu prázdnin a v přípravném týdnu pak firma Dukos převážela nábytek i učební pomůcky. Během následujících dvou týdnů bylo vše na svém místě a mohl začít nový školní rok.

 

------------------------------------------------------------------------------


Školní rok 2006 / 2007


Škola měla celkem 520 žáků ve 21 třídách. Z toho na I. stupni bylo 270 dětí (10 tříd). Vyučovalo zde 31 pedagogických pracovníků, 2 vychovatelky školní družiny, provoz zajišťovalo 10 správních zaměstnanců.Vyznamenání mělo 269 dětí. Neprospěli čtyři žáci, kteří budou opakovat ročník. Ze školy vyšel 71 žák. Ke studiu na středních školách bylo přijato 48% dětí (34 žáci), z toho 2 na Gymnázium v Hodoníně. Z 5. tříd byly na osmileté gymnázium přijaty 3 děti. Ostatní žáci byli přijati na střední odborná učiliště. Škola se zaměřuje na EVVO – jsme členové sdružení M.R.K.E.V. a Tereza, pořádáme besedy a akce s CHKO Bílé Karpaty, u příležitosti Dne Země absolvujeme exkurze na Sběrný dvůr a do ČOV v Dubňanech, účastníme se sběru papíru ve spolupráci s firmou EKOR Kyjov. Každá třída má přidělený úsek v okolí školy, o jehož čistotu se stará. Ve škole třídíme odpady, v každé třídě máme ekohlídku. I letos jsme si v ZOO Hodonín adoptovali zvířátko. Tradicí školy jsou projekty zaměřené k rozvíjení všestrannosti žáků: podzimní branný den, sportovní Dubňanská laťka, Den Země v dubnu, Napříč školou (5. a 9. ročníky), vyřazení absolventů školy apod. Poprvé letos proběhl i dopravní den, kterým bychom chtěli přispět k bezpečnosti dětí a jejich zodpovědnému chování v dopravě. Škola nabízí široké spektrum kroužků a tím žákům umožňuje smysluplné trávení volného času. Největší zájem je již tradičně o kroužky sportovní, dále modelářský, šachový, keramický a počítačový. Vlastivědný kroužek pracoval nejen ve škole, ale vyjížděl i mimo město – Mikulčice, muzeum v Hodoníně apod. V průběhu školního roku představují děti svou zručnost a dovednost na výstavách a vystoupeních: vánoční výstava, výstavy a prezentace k projektům – např. Dobývání vesmíru. Zapojujeme se do celostátních projektů Zdravé zuby, Dokážu to atd. Na I. stupni se osvědčil celoroční projekt ve spolupráci s městskou knihovnou. Děti získávají nejen čtenářské dovednosti, ale odmalička si pěstují kladný vztah ke knize. V letošním roce se nám podařilo navázat spolupráci s Občanským sdružením KROK. Manželé Čamlíkovi si pro naše učitele připravili přednášku, rodičům bylo nabídnuto „Drogové fórum“. Velký podíl na této aktivitě mělo město Dubňany. Dokončili jsem první verzi ŠVP, podle kterého začneme pracovat v září 2007.


------------------------------------------------------------------------------


Školní rok 2005 / 2006


Škola měla 562 žáky (299 chlapců a 263 dívek), z toho na I. stupni bylo 308 dětí. Vyučovalo 36 pedagogů, o provoz školy se staralo 10 zaměstnanců. S vyznamenáním prospělo 286 dětí, neprospěli dva žáci. Povinnou školní docházku ukončilo 70 žáků, ke studiu na SŠ bylo přijato 42 deváťáků a 8 dětí z 5. ročníku odešlo na osmiletá gymnázia do Hodonína nebo Kyjova. Absolvovali jsme řadu výchovných koncertů, exkurzí, besed a návštěv muzeí či divadel. K nejzajímavějším patřily pořady: Legendy divokého západu, vystoupení spolku Pernštejni a s velkým úspěchem se setkala tzv. „tvořivá hodina“ modelování z marcipánové hmoty. Zapojili jsme se do mnoha soutěží – výtvarných, sportovních i naukových, proběhla školní kola olympiád z různých předmětů. Ze školních soutěží se stává tradicí Dubňanská laťka (skok vysoký), šachový turnaj i další sportovní utkání. S příznivým ohlasem veřejnosti se setkaly výstavy, které jsme uspořádali k ukončení školních projektů: Hrady a zámky, Po indiánských stopách a Sláva večerníčkům. Také pro učitele byla připravena řada akcí. Všechny měly společný cíl – přípravu školního vzdělávacího programu, podle kterého začneme pracovat v září 2007. Za reprezentaci školy, práci pro školu či jakoukoliv formu pomoci, patří dík nejen žákům a učitelům, ale i ostatním občanům města.


------------------------------------------------------------------------------


Školní rok 2004 / 2005


V tomto školním roce jsme pokračovali v nastolené koncepci rozvoje školy. Zaměřili jsme se na důraznější prezentaci školy ve městě, na účast v soutěžích, pracovali jsme na mnoha projektech, o nichž jsme průběžně informovali na našich stránkách, začali jsme připravovat školní vzdělávací plán. K nejlepším akcím patřila vánoční výstava výrobků žáků, předvánoční Zpívání na schodech, projekt zaměřený k ukončení II. světové války zakončený výstavou prací dětí. Dobrých výsledků dosáhli žáci v soutěžích (např. OBČAN, dějepisná a biologická olympiáda). Velmi úspěšně reprezentoval školu také fotbalový tým chlapců v soutěži Coca-Cola Cup. Bližší informace a fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách.


------------------------------------------------------------------------------


Školní rok 2003 / 2004


V září byla slavnostně otevřena sportovní hala Želva, současně s její výstavbou proběhla i generální oprava tělocvičny ve školní budově na Hodonínské. Do funkce zást. pro I.st. je jmenována Mgr. Božena Slámová. Od podzimu se připravujeme na oslavy 250. výročí od založení první školy v Dubňanech. Probíhaly ročníkové školní projekty zaměřené na tuto oblast, chystali jsme výstavu historických i současných materiálů souvisejících se školou. Díky občanům Dubňan se nám podařilo získat a instalovat opravdu stará vysvědčení, fotografie, sešity, učebnice, ale i ruční práce a památníky žáků s vepsaným věnováním od učitelů. Velký dík patří i panu ing. Ilčíkovi z Brna, dubňanskému rodákovi, za kopie historických listin z nejstaršího období školy v naší obci. Děti pod vedením učitelů připravily kulturní a sportovní program, vyzdobily obě školní budovy a podílely se i na službách v průběhu výstavy. Hlavní oslavy začaly v pátek 16. dubna vernisáží výstavy spojené s připraveným programem. Po celý další týden probíhal na obou budovách Týden otevřených dveří a výstava byla přístupná široké nejen dubňanské věřejnosti. Vyučování bylo netradiční, zajímavé, se spoustou neobvyklých akcí pro děti. K této události jsme připravili i brožuru "250 let školství v Dubňanech", kterou lze ve škole zakoupit. I když tyto oslavy byly náročné na práci i čas všech zaměstnanců školy i žáků, odměnou nám byla slova díků a chvály od těch, kteří si do školy našli i po letech cestu.


------------------------------------------------------------------------------


Školní rok 2002 / 2003


Od září došlo ke změně ve vedení, zástupkyní pro II. st. je jmenována Mgr. Marta Chludilová. V tomto roce přibývají nové kroužky - internetový, šachový,l modelářský, angličtina hrou, zdravotnický a country tance. Velmi úspěšný byl projekt "VODA" na I. st. - děti zjistily, jak je voda pro život důležitá, proč musíme chránit její čistotu, vyráběly, kreslily a hledaly kolem sebe spoustu věcí, které s vodou souvisí. To vše potom bylo součástí celoškolní výstavy věnované vodě. Na II.st. jsme připravili dvě nové akce - "Napříč školou" pro žáky 5. tříd - deváťáci je seznámili s prostředím II. st., s učiteli i novými vyučovacími předměty (s tím, co je na II.st. čeká). Druhá akce "Vyřazení žáků 9.tříd" proběhla v sále kulturního domu. Na I.st. byla dokončena generální oprava šaten a na II.st. byla dobudována odpočinková zóna. Pravidelně přispíváme do vysílání kabelové televize, informujeme veřejnost o dění ve škole.


------------------------------------------------------------------------------


Školní rok 2001 / 2002


Školní rok začal velmi smutně. 21.9.2001 zemřel po krátké těžké nemoci pan ředitel. Do funkce ředitelky školy byla po konkurzu jmenována od 1. 2. 2002 Mgr. Zdeňka Šindarová. Děti opět uspěly v v soutěži s požární tematikou, jejich obrázky získaly čestné uznání v krajském kole.V soutěži ve společenském chování jsme obsadili v okr. kole 2. místo. V technické olympiádě 8. místo. Ve florbale získali starší žáci 2. místo v okres. kole. Podle návrhů žáků II.stupně jsme začali budovat odpočinkovou a sportovní zónu za školou na Nádražní ulici. V květnu nám Město Dubňany poskytlo dotaci na novou počítačovou učebnu pro starší žáky, na I.st. jsme získali vybavení z projektu MŠMT INDOŠ. V srpnu byly obě učebny dokončeny. Ve škole nyní máme 40 počítačů pro naše žáky.


------------------------------------------------------------------------------


Školní rok 2000 / 2001


Budova na Hodonínské slaví 50. výročí od svého otevření, proběhla školní akademie, výstava, budova byla slavnostně vyzdobena. Byly zde vybudovány nové chodníky, autobusová zastávka a parkoviště pro větší bezpečnost dětí. Na II. st. byla připravena druhá vánoční výstava výrobků žáků, která se setkala s velkým ohlasem. Obdobná výstava spojená s prodejem výrobků postižených dětí z ústavu na Velehradě byla uspořádána před Velikonocemi.


------------------------------------------------------------------------------


Školní rok 1999 / 2000


Škola se zapojuje do řady soutěží a olympiád, žáci získali řadu ocenění. Mladší žáci 1. - 3. místo v okrese v soutěži "Požární ochrana očima dětí" Starší žáci: 2. místo v téže soutěži, 2. místo v "Máme rádi přírodu", dívky získaly 3. místo v soutěži škol ve stolním tenise, úspěšný byl i fotbal a florbal. Ve sběrové akci "Děti dětem" jsme nasbírali 6 tun papíru, výtěžek byl předán Charitě pro turecké děti postižené zemětřesením. Ve škole proběhl Olympijský sportovní den. Začínáme přispívat do kabelové televize.


------------------------------------------------------------------------------


Školní rok 1998 / 1999


K 1. září byly v Dubňanech sloučeny školy na Hodonínské a na Komenského ulici a vznikl tak nový právní subjekt ZŠ Dubňany, Nádražní 1000, čtvrtá největší škola na okrese Hodonín. Ředitelství a II.stupeň sídlí na bývalém SOU na Nádražní ulici a I.stupeň na ulici Hodonínské. Ředitelem byl jmenován Petr Kratochvila, zástupci paní Mgr. Jaroslava Jordánová a pan Mgr. Josef Ott. V průběhu roku si všichni zvykali na nové prostředí, žákovské a učitelské kolektivy se sžívaly. Život školy šel dál, pokračuje činnost mnoha kroužků. Ve II. pololetí se učitelé i žáci připravovali na oslavy 650. výročí Dubňan. V květnu proběhla velká školní akademie, ve které vystoupilo téměř 300 žáků pod vedením 17 učitelů. Rozběhl se projekt "ODPADY" ve spolupráci s MěÚ. Byla opravena fasáda budovy na Hodonínské ulici a vybudováno dětské hřiště. Na II.stupni byla modernizována počítačová učebna. Žáci začali vydávat školní časopis.





Copyright © Základní škola Dubňany
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 25.09. 2013 (3257 čtenářů)

[ Zpět ]
Provozováno pomocí United-Nuke. Copyright © ZŠ Dubňany.